Norsk Helsportal logo

Tegningsdokument for tegning av aksjer i Norsk Helseportal AS

(org.nr. 917 286 868)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

I henhold til beslutning om kapitalforhøyelse, gjengitt under signatur, tegner jeg meg for aksjer i Norsk Helseportal AS som angitt nedenfor:

Velg antall aksjer
Pris pr. aksje: 122,69,-

* Aksjekjøp er gyldig ved fullført innbetaling til Norsk Helseportal AS kontonummer 1503.73.55930

Nærmere opplysninger om tegneren

Clear Signature

Beslutning om kapitalforhøyelse

Det ble i generalforsamling den 18. april 2024 vedtatt følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

 • Aksjekapitalen økes fra NOK 506.055 aksjer med utstedelse av minimum NOK 9 780 aksjer og maksimum NOK 81 507 aksjer pålydende 1 NOK per aksje til tegningskurs 122,69 NOK per aksje. Samlet tegningsbeløp er fra 1.199.908,20 NOK til 10.000.093,80 NOK
 • De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes.
 • Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument. Tegningsbeløpet skal innbetales til selskapets bankkonto 1503.73.55930 i DNB innen 5 dager fra tegning.
 • De nye aksjene gir rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
 • Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jfr. aksjelovens § 10-13 annet ledd.
 • Tegningsperioden gjelder fra 19.april til aksjekapitalen på NOK 81 507 er oppnådd, men avsluttes senest 1.juli 2024.
 • Revidering av emisjonen utføres av Revisorkollegiet.
 • De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 5 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt.

Dokumenter lagt ut på selskapets kontor

Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets kontor med besøksadresse Gråorveien 3, 1900 FETSUND eller ved forespørsel til Daglig leder.

 1. Selskapets vedtekter.
 2. Årsregnskap inkl. revisjonsberetning for de to siste år 2021 og 2022.
 3. Innkallingen til generalforsamlingen vedlagt styrets begrunnelse for kapitalforhøyelsen.

Norsk Helseportal AS

Att: Daglig leder Vegard Havnes von Wachenfeldt

Gråorv. 3, 1900 FETSUND

E-mail: vegard@norskhelseportal.no

Nett: norskhelseportal.no   //   E-post: vegard@norskhelseportal.no   //  Mobil: 922 11 111  // Org.nr.: 917 286 868